Regulamin

STRONA GŁÓWNA: Regulamin


Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła dnia 22.12.2014 (aktualizacja zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271))

 

1. Definicje

2. Warunki korzystania z Serwisu Fabryka Kolczyka

3. Rejestracja w Serwisie Fabryka Kolczyka

4. Zasady zakupów – zawarcie umowy Kupna Sprzedaży

5. Ceny i podatki w Serwisie Fabryka Kolczyka

6. Opłaty i prowizje

7. Sprzedaż

8. Produkt

9. Formy płatności

10. Koszty wysyłki

11. Realizacja zamówień oraz wysyłka

12. Komunikacja z Kupującym

13. Zwroty w serwisie Fabryka Kolczyka

14. Reklamacje

15. Ochrona danych osobowych oraz zasady zachowania poufności

16. Odpowiedzialność Serwisu Fabryka Kolczyka

17. Usunięcie konta w Serwisie Fabryka Kolczyka

18. Czynności zabronione

19. Postanowienie końcowe.

Pliki do pobrania: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Serwisu Fabryka Kolczyka, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności właściciela Serwisu Fabryka Kolczyka, Użytkowników oraz Sprzedawców. Każdy Użytkownik i Sprzedawca może podejmować dalsze czynności po uprzednim zapoznaniu się jego treścią, wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

1. Definicje

1.1. Serwis Fabryka Kolczyka - Serwis internetowy działający pod adresem www.fabryka-kolczyka.pl, którego właścicielem jest firma Fortunate Aleksandra Milian, 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 49/12, REGON: 021974770, NIP: 899-267-45-49. Serwis Fabryka Kolczyka pośredniczy w sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet na rzecz Użytkowników. Ilekroć mowa o nazwie "Fabryka Kolczyka", "Serwis Fabryka Kolczyka", "Fabryka-Kolczyka.pl", "Firma Fortunate" „Serwis” „Administrator” odnosi się to do firmy Fortunate Aleksandra Milian. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.

1.2. Produkt - zwany w regulaminie też Towarem - rzecz która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie Fabryka Kolczyka. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie Fabryka Kolczyka są przedmioty dające się przypisać do istniejących kategorii na stronie www.fabryka-kolczyka.pl

1.3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis Fabryka Kolczyka, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający.

1.4. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

1.5. Kupujący – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w Serwisie Fabryka Kolczyka.

1.6. Sprzedający – użytkownik, którego konto zostało rozszerzone o dodatkowe funkcje, umożliwiające mu sprzedaż Produktów.

1.7. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Fabryka Kolczyka.

1.8. Profil Sprzedającego - strona Sprzedającego zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego dane, w tym ofertę wprowadzoną przez Sprzedającego do Serwisu Fabryka Kolczyka, obraz graficzny przedstawiający Sprzedającego (Avatar) lub inny, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz Osoby przeglądające Serwis Fabryka Kolczyka

1.9. Sprzedaż - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

1.10. Panel sprzedawcy - w celu uzyskania możliwości oferowania i sprzedaży Towarów w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest rozszerzyć swoje Konto o opcje sprzedaży (dostępne w Panelu Sprzedaży), określić ogólny profil swojej wytwórczości, jak również załączyć krótki tekst "o sobie" i zdjęcie przedstawiające osobę Sprzedającego, które wraz z opisem, zostanie umieszczone w Profilu Sprzedającego.

2. Warunki korzystania z Serwisu Fabryka Kolczyka

2.1. Rejestracja w Serwisie Fabryka Kolczyka jak również korzystanie z Serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.2. Użytkownikiem Serwisu Fabryka Kolczyka może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

2.3. Serwis Fabryka Kolczyka w działaniu technicznym wykorzystuje pliki typu cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach.

2.4. Użytkownik korzystający z Serwisu Fabryka Kolczyka wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze)

2.5. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu Fabryka Kolczyka.

2.6. Zawierając umowę z Serwisem Fabryka Kolczyka Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych firmy Fortunate oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2.7. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu Fabryka Kolczyka, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Właściciela Firmy Fortunate lub osoby przez niego zatrudnione, jak również upoważnia firmę Fortunate do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela firmie Fortunate nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie Fabryka Kolczyka na następujących polach eksploatacji:

- publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności firma Fortunate ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu Fabryka Kolczyka i prezentowania tych utworów innym użytkownikom,

- utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób jaki firma Fortunate uzna za stosowne w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników,

- umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu Fabryka kolczyka oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Serwisu Fabryka Kolczyka w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób jaki firma Fortunate uzna za stosowne.Niniejsza licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu Fabryka Kolczyka, zawieszenia jego konta lub usunięciu z Serwisu przez firmę Fortunate. Dodatkowo Użytkownik upoważnia firmę Fortunate do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy Fortunate w przypadku wykorzystania utworów o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną licencją dotyczącą korzystania z tych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu Fabryka Kolczyka oraz usunięcia z Serwisu.

2.8. Firma Fortunate ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.

2.9. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Serwisu Fabryka Kolczyka

2.10. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis Fabryka Kolczyka w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

2.11. Zabrania się publikowania w Serwisie Fabryka Kolczyka treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2.12. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

2.13. Przedmiotem obrotu w Serwisie Fabryka Kolczyka mogą być Towary, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.14. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu Fabryka Kolczyka przy Towarze, którego dotyczą.

2.15. Niedopuszczalne są wszelkie działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez firmę Fortunate, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator Serwisu Fabryka Kolczyka niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji firma Fortunate podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

3. Rejestracja w Serwisie Fabryka Kolczyka

3.1. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

3.2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, hasła do Konta, daty urodzenia i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. W przypadku rejestracji Sprzedawcy występującego jako osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Użytkownik po dokonaniu rejestracji musi uzupełnić, w swoim Koncie, nazwę (firmy, spółki), imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Administratorem, adres siedziby (firmy, spółki), numer telefonu kontaktowego oraz numer NIP.

3.4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 3.2. i 3.3. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 3.2 oraz 3.3. w trakcie korzystania z usług Serwisu Fabryka Kolczyka. Firma Fortunate może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w art. 3.2 i 3.3, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości (wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS itp.).

3.5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Fortunate oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

3.6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

3.7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Zasady zakupów – zawarcie umowy Kupna Sprzedaży

4.1. Po dodaniu Produktów do koszyka Użytkownik może złożyć zamówienie. Odbywa się to poprzez weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

4.2. Użytkownik składa zamówienie na dany Produkt (Towar) na stronie internetowej Serwisu Fabryka Kolczyka. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Serwis Fabryka Kolczyka za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany na stronie www.fabryka-kolczyka.pl w dziale Kontakt.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

4.4. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta.

4.5. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Historia Zakupów.

4.6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

4.7. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe firmy Fortunate lub przez system płatności PayPal oraz PayU. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z właścicielem Serwisu.

4.8. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży.

4.9. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Serwisu Fabryka Kolczyka. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

4.10. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta.

4.11. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedającego do sprzedaży Produktu poza Serwisem Fabryka Kolczyka.

4.12. Prezentacja Towaru Sprzedawcy w Serwisie staje się nieaktywna w następujących przypadkach:

Towar zostanie sprzedany za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca usunie Towar, przed złożeniem oferty kupna przez Kupującego, Produkt zostanie usunięta przez Administratora z następujących przyczyn: Użytkownik prezentując Towar łamie postanowienia niniejszego regulaminu, Prezentacja Towaru jest rozbieżna z profilem Serwisu, Prezentacja Towaru jest niezgodna z zaakceptowanym przez Serwis Fabryka Kolczyka profilem przedmiotów jakie mogą być sprzedawane przez danego Użytkownika. W przypadkach wskazanych powyżej nie jest możliwe zakupienie danego Towaru za pośrednictwem Serwisu.

4.13. Ze względu na fakt, że większość Produktów wystawionych w Serwisie Fabryka Kolczyka to pojedyncze egzemplarze, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

5. Ceny i podatki w Serwisie Fabryka Kolczyka

5.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronach Serwisu Fabryka Kolczyka stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

5.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

5.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

5.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny. Przecena Produktu może nastąpić nie wcześniej niż 8 dni po dacie wystawienia Produktu.

6. Opłaty i prowizje

6.1. Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również wystawianie Produktów w Serwisie Fabryka Kolczyka są bezpłatne.

6.2. Serwis Fabryka Kolczyka pobiera prowizję od sprzedaży, która wynosi 15% ceny sprzedanego Produktu.

6.3. Koszty wysyłki produktów nie są brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji.

6.4. Serwis Fabryka Kolczyka nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.

6.5. Prowizja od sprzedaży pobierana jest z bieżących wpływów za Zakupy dokonywane przez Kupujących.

6.6. Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą, na swoim koncie.

6.7. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Produktów w Serwisie Fabryka Kolczyka następuje raz w miesiącu, w dniach 5-30 danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

6.8. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu za poprzedni miesiąc stanowi suma cen Produktów sprzedanych w poprzednim miesiącu, pomniejszona o prowizję Serwisu Fabryka Kolczyka wyliczoną zgodnie z punktem 6.2 oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.

6.9. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotu Produktów, za które Sprzedający otrzymał już wynagrodzenie w ramach poprzednich rozliczeń.

6.10.  Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedającego, zdefiniowane przez niego.

6.11. Serwis Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedający zalega z wysyłką zamówień. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z Serwisem Fabryka Kolczyka.

7. Sprzedaż

7.1. Status Sprzedającego przyznawany jest Użytkownikowi przez Serwis Fabryka Kolczyka automatycznie w momencie utworzenia konta Sprzedawcy przez Użytkownika.

7.2. Przyznanie statutu sprzedającego nie jest równoznaczne z automatycznym dopuszczeniem od prowadzenia sprzedaży w Serwisie Fabryka Kolczyka a jedynie umożliwia utworzenie konta sprzedawcy oraz uzupełnienie wszystkich informacji odnośnie danych Sprzedawcy oraz dodanie produktów do akceptacji Administratora.

7.3. Serwis Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Sprzedawcy i/lub cofnięcia statusu Sprzedającego Użytkownikowi bez podania przyczyny.

7.4. Aby dołączyć do grona sprzedawców, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto a następnie przejść do zakładki Panel Sprzedawcy i utworzyć konto sprzedającego określając unikalną nazwę Sprzedawcy.

7.5. Użytkownik rozszerzający konto o funkcję sprzedaży w momencie tworzenia konta Sprzedawcy potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Serwisu Fabryka Kolczyka i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

7.6. Po przyznaniu statusu Sprzedającego, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane konta bankowego. Należy również uzupełnić dane adresowe, oraz uzupełnić wizytówkę sprzedawcy. Dodatkowo można wstawić baner o wymiarach 700x200 pikseli. Można to zrobić poprzez zakładkę "Ustawienia" na swoim koncie sprzedawcy.

7.7. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania na banerze adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.

7.8. Serwis Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Sprzedającego bez podania przyczyny.

7.9. Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w przeciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania od Serwisu Fabryka Kolczyka powiadomienia wiadomością e-mail lub/i w panelu administracyjnym Sprzedawcy. W przypadku gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary należy wysłać jedną przesyłką.

7.10. Sprzedający zawsze ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

7.11. Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającego do zakupów poza Serwisem. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta.

7.12. Treść strony Profilu Sprzedającego nie może być sprzeczna z zasadami regulaminu Serwisu, w szczególności nie może zawierać: informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem; adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu Fabryka Kolczyka. Niedozwolone jest umieszczanie listy towarów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych towarów, informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są zgodne z zasadami Serwisu, odnośników/linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu sprzedających objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania.

7.13. Firma Fortunate zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub usunięcia strony Profilu sprzedającego, której treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

7.14.Sprzedający ma możliwość zorganizowania promocji w serwisie www.fabryka-kolczyka.pl

7.15. Promocje są organizowane na podstawie odrębnego regulaminu (REGULAMIN PROMOCJI)

7.16. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego oraz Serwis Fabryka Kolczyka.

7.17. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

8. Produkt

8.1. Sprzedający otrzymuje możliwość wystawienia Produktu (Towaru) na sprzedaż za pośrednictwem Serwisu Fabryka Kolczyka po wypełnieniu formularza Dodawania Produktu.

8.2. Każdy Produkt przeznaczony do sprzedaży przez Sprzedającego przechodzi określony proces weryfikacji przez Administratora. Proces ten jest jednakowy dla wszystkich Sprzedających i jest niezbędny do umieszczenia oferty na stronie Serwisu Fabryka Kolczyka.

8.3. Po dodaniu produkty przez Sprzedającego, produkt trafia do sekcji Produkty oczekujące na akceptację. Wszystkie produkty w tej sekcji muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Administratora.

8.4. Administrator nie weryfikuje poprawności opisu Produktu, sprawdza jedynie czy zostały wypełnione stosowne pola formularza Produktu (opis, cena, koszty dostawy, umieszczeni zdjęcia) oraz czy produkt został przypisany do odpowiedniej kategorii. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu.

8.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Produktu bez podania przyczyny.

8.6. Odrzucony produkt trafia do sekcji Odrzucone produkty w panelu Sprzedawcy. W przypadku odrzucenia Produktu Administrator może umieścić uwagę odnoście powodu odrzucenia Produktu. Sprzedawca może ponownie wystawić produkt odrzucony dopiero po zmianie jego parametrów (opis, zdjęcie itp.) Produkt taki ponownie trafi do oczekujących na akceptację.

8.7. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Produktów, które zamieszcza w Serwisie Fabryka Kolczyka.

8.8. Sprzedający zamieszczając Produkt w Serwisie Fabryka Kolczyka oświadcza, że jest ich autorem.

8.9. Produkty, które mają być objęte usługami Serwisu Fabryka Kolczyka, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Produktów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar minimum 1 zdjęciem przedstawiającym Produkt, jak również w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Towaru. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

8.10. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem, a także do organizowania konkursów.

8.11. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Produktów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

8.12. Produkt należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. Umieszczanie towaru w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone a produkt taki nie zostanie zaakceptowany i dopuszczony do sprzedaży.

8.13. Opis Produktu ani tytuł nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza Serwisem Fabryka Kolczyka w żadnej formie.

8.14. Opis Produktu ani tytuł Towaru nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu Fabryka Kolczyka.

8.15. Opis ani tytuł Produktu nie może zawierać propozycji zamiany żadnego towaru.

8.16. W opisie i tytule Produktu zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania wg oceny firmy Fortunate.

8.17.  Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających, w tym do umieszczania napisu "Fabryka Kolczyka" w formie znaku wodnego na zdjęciach.

8.18. Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane w opisie Produktu.

8.19. Jeżeli wystawiony Produkt jest pojedynczym egzemplarzem (Sprzedający posiada tylko 1 sztukę danego Produktu), to w tym samym czasie nie może być oferowany do sprzedaży w innych miejscach (galeriach internetowych, serwisach aukcyjnych itp.).

8.20. Wystawiając Produkt na sprzedaż w Serwisie Fabryka Kolczyka, Sprzedający ustala jego cenę końcową oraz koszt wysyłki.

8.21. Serwis Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Użytkownika Produktów bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

8.22. Sprzedający może samodzielnie usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.

8.23. Selekcji Produktów wyświetlanych na stronie głównej dokonuje Serwis Fabryka Kolczyka.

8.24. Selekcji Produktów prezentowanych w newsletterze dokonuje Serwis Fabryka Kolczyka.

8.25. Wystawione Produkty pozostają w Serwisie Fabryka Kolczyka przez okres 120 dni. Po tym okresie wszystkie niesprzedane Produkty są automatycznie przenoszone do zakładki niesprzedane. Produkty niesprzedane mogą zostać wystawianie do sprzedaży ponownie po ponownej akceptacji przez Administratora.

8.26. W ramach sprzedaży w Serwisie Sprzedający nie może oferować sprzedaży Produktów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznane za naruszających dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora.

8.27. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w Artykule 8.26., Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć Towar oferowany przez Sprzedającego.

9. Formy płatności

9.1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Serwisie Fabryka Kolczyka jest przedpłata.

9.2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe Serwisu Fabryka Kolczyka: Bank ING S.A. 32105015751000009098569487 Fortunate Aleksandra Milian ul. Gliniana 49/12; 50-525 Wrocław

9.3. Przedpłaty można również dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej payu.pl

9.4. Przedpłaty można również dokonać online (kartą kredytową) za pośrednictwem platformy transakcyjnej paypal.com

10. Koszty wysyłki

10.1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.

10.2. Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Europy.

10.3.  Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

10.4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego.

10.5. Zamawiając dwa lub więcej Produktów od tego samego Sprzedającego, Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za Produkt, dla którego został ustalony najwyższy koszt wysyłki oraz ewentualny dodatkowy koszt wysyłki ustalony dla pozostałych Produktów.

11. Realizacja zamówień oraz wysyłka

11.1. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

11.2. Produkty oferowane na sprzedaż pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysyłki.

11.3. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Serwis Fabryka Kolczyka zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający ma obowiązek wysłać zamawiane Produkty w ciągu 3 dni roboczych.

11.4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego oraz Serwis Fabryka Kolczyka.

11.5. Sprzedający zobowiązany jest wysyłać opłacone Produkty w formie listu poleconego priorytet lub paczki priorytet (korzystając z usług Poczty Polskiej) lub w formie przesyłki kurierskiej.

11.6. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

11.7. Po wysłaniu Produktów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia na swoim koncie sprzedawcy.

11.8. Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w kilku osobnych przesyłkach.

11.9. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

11.10. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

11.11. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

12. Komunikacja z Kupującym

12.1. Sprzedający zobowiązany jest możliwie jak najszybciej odpowiadać na wiadomości otrzymane od Użytkowników.

12.2. Sprzedający może wysłać wiadomość do Kupującego gdy ten opłaci zamówienie.

12.3. Sprzedający powinien inicjować kontakt z Kupującym jedynie w określonych okolicznościach, takich jak niezgodność adresu wysyłki, ustalenie rozmiaru, zmiana domyślnej formy dostawy.

12.4. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do zakupu Produktu poza Serwisem Fabryka Kolczyka.

12.5. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach do Kupującego wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

12.6. Serwis Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami.

13. Zwroty w serwisie Fabryka Kolczyka

13.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.

13.2. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącego śladów użytkowania, wraz z paragonem (jeśli był dołączony) oraz kompletem metek/ opakowań (jeśli były dołączone). Do odsyłanego Produktu Kupujący musi dołączyć również uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy (FORMUKLARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

13.3. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwrotowi nie podlega Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.)

13.4. Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu Produktu odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Serwis Fabryka Kolczyka. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Serwis Fabryka Kolczyka nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zwroty odesłane na adres Serwisu Fabryka Kolczyka nie będą przyjmowane chyba, że adres ten został podany jako adres do zwrotu. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane chyba, że zostanie to ustalone i zaakceptowane przez obie strony.

13.5. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić odbiór towaru na swoim koncie, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku gdy zwrócony Produkt nie spełnia warunków opisanych w punkcie 13.2, to Sprzedający zobowiązany jest zgłosić sprawę do rozpatrzenia przez Fabryka Kolczyka.

13.6. Serwis Fabryka Kolczyka zwraca Kupującemu wartość zamówienia ( koszt produktu + koszt wysyłki) po tym jak Sprzedający potwierdzi odbiór zwrotu na swoim koncie.

13.7. W przypadku zwrotu towaru, koszt odesłania Produktu do Sprzedającego nie podlega zwrotowi.

13.8. Z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dane zamówienie (koszt produktu + koszt wysyłki).

13.9. Zwrot pieniędzy następuje na polskie konto bankowe, którego dane Kupujący podał w formularzu zwrotu.

14. Reklamacje

14.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów Serwis Fabryka Kolczyka występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

14.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu.

14.3. Aby zgłosić reklamację wadliwego Produktu, Kupujący musi w pierwszej kolejności zalogować się na swoje konto i wypełnić formularz reklamacyjny. W formularzu należy opisać przyczynę reklamacji czyli wymienić wady Produktu.

14.4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Serwis Fabryka Kolczyka. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Serwis Fabryka Kolczyka nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane chyba, że zostanie to ustalone i zaakceptowane przez obie strony. Zwroty odesłane na adres Serwisu Fabryka Kolczyka nie będą przyjmowane chyba, że adres ten zostanie podany jako adres zwrotny.

14.5. Sprzedający zobowiązany jest naprawić (usunąć wadę) reklamowany Produkt, wymienić go na Produkt podobny, wolny od wad lub wymienić na inny Produkt wybrany przez Kupującego. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania Produktu).

14.6. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest, w sposób znaczący, niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Serwisu Fabryka Kolczyka. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu Produktu i stwierdzeniu niezgodności.

14.7. Aby zgłosić reklamację Produktu niezgodnego z opisem lub zdjęciami, Kupujący musi w pierwszej kolejności zgłosić reklamację u Sprzedawcy, u którego zakupił towar. Może tego dokonać poprzez zalogowanie się na swoje konto i zareklamowanie poprzez formularz reklamacji. W formularzu należy opisać przyczynę reklamacji czyli stwierdzone niezgodności.

14.8. Różnice wynikające z ustawień monitora (dotyczące nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

14.9. Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.) nie podlega reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z opisem lub zdjęciami.

14.10. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Serwis Fabryka Kolczyka. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Fabryka Kolczyka nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane ( chyba, że zostanie to uzgodnienie i zaakceptowane przez obie strony sporu). Zwroty odesłane na adres Serwisu Fabryka Kolczyka nie będą przyjmowane chyba, że adres ten został ustalony jako adres zwrotu.

14.11. Sprzedający zobowiązany jest wymienić reklamowany Produkt na właściwy, zgodny z opisem oraz zdjęciami. W przypadku braku możliwości wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki oraz kosztu odesłania do Sprzedawcy)

14.12. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.

14.13. Aby zgłosić brak przesyłki, Kupujący musi w pierwszej kolejności zalogować się na swoje konto i wypełnić formularz zgłoszenia braku przesyłki.

14.14. Jeżeli przesyłka została wysłana a od wysyłki upłynął termin określony w punkcie 15.3. to Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację przesyłki. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Pocztę może trwać do 60 dni.

14.15. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu oraz kosztu wysyłki).

14.16. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić sposób rozpatrzenia reklamacji na swoim koncie, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Może wybrać opcję przyjęcia reklamacji lub, w przypadku braku możliwości wymiany, zwrotu pieniędzy.

14.17. Gdy Sprzedający potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu oraz kosztu wysyłki). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Fabryka Kolczyka.

14.18. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki.

14.19. W przypadku gdy reklamacja kończy się zwrotem pieniędzy, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt i koszt wysyłki do Kupującego (koszt odesłania produktu do Sprzedawcy nie jest zwracany).

15. Ochrona danych osobowych oraz zasady zachowania poufności

15.1. Serwis Fabryka Kolczyka przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako Administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

15.2. Serwis Fabryka Kolczyka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Serwis Fabryka Kolczyka zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

15.3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

15.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

15.5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.

15.6. W celu realizacji złożonych zamówień, Serwis Fabryka Kolczyka udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

15.7. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, Serwis Fabryka Kolczyka udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

15.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Serwis Fabryka Kolczyka, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

15.9. Serwis Fabryka Kolczyka zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Serwisu Fabryka Kolczyka stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Serwis Fabryka Kolczyka może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Serwisu Fabryka Kolczyka lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

15.10. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis Fabryka Kolczyka. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

15.11. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od firmy Fortunate lub innego Użytkownika.

15.12. Bez zgody firmy Fortunate niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

16. Odpowiedzialność Serwisu Fabryka Kolczyka

16.1. Firma Fortunate nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

16.2. Firma Fortunate nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

16.3. Firma Fortunate nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Firma Fortunate w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

16.4. Firma Fortunate nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży. Do sfinalizowania sprzedaży może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jak np: uszkodzenie towaru przed wysyłką do Kupującego, sprzedający zaniechał współpracy z Firmą Fortunate w ramach korzystania z Serwisu Fabryka Kolczyka, Sprzedający omyłkowo wskazał błędną cenę Produktu.

16.5.  Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

16.6. Firma Fortunate, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających Towary, wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi towarami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

16.7. Firma Fortunate nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych

16.8. Firma Fortunate nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również firma Fortunate nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami firmy Fortunate. Serwis Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

16.9. Firma Fortunate zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Produktu, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu Fabryka Kolczyka.

16.10. Firma Fortunate nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu Fabryka Kolczyka

16.11. Serwis Fabryka Kolczyka nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Produktów wystawianych na sprzedaż przez Sprzedających, za rzetelność opisów dodawanych przez Sprzedających oraz za wypłacalność Kupujących dokonujących zakupów.

17. Usunięcie konta w Serwisie Fabryka Kolczyka

17.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w Serwisie Fabryka Kolczyka w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Serwisu Fabryka Kolczyka stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

17.2. Serwis Fabryka Kolczyka może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Fabryka Kolczyka lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

17.3. Serwis Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

17.4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Serwisie Fabryka Kolczyka.

17.5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Serwisu Fabryka Kolczyka, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Fabryka Kolczyka bez uprzedniej zgody Serwisu Fabryka Kolczyka. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe konto zostanie usunięte.

17.6. Firma Fortunate zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis Fabryka Kolczyka w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

18. Czynności zabronione

18.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu Fabryka Kolczyka bez uprzedniej zgody firmy Fortunate lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

18.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania słownego znaku towarowego „Fabryka Kolczyka” bez uprzedniej zgody. Znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP (prawo ochronne numer 223529) i podlega ochronie prawnej.

19. Postanowienie końcowe.

19.1. Firma Fortunate zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.

19.2. Firma Fortunate może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny. W przypadku kiedy Użytkownik był również Sprzedającym i pomimo rozwiązania umowy z Firmą Fortunate, Sprzedający ma obowiązek zrealizować złożone temu Sprzedającemu przez Kupujących zamówienia w okresie obowiązywania umowy oferty kupna.

19.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę Fortunate na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

 

Pliki do pobrania: FORMUKLARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik PDF)

 

 

Przejdź do:

 

STRONA GŁÓWNA

KUPUJ

SPRZEDAJ

SZUKAJ

KATEGORIE

O NAS

KONTAKT

REGULAMIN

KOMUNIKATY

KARTY RABATOWE

PLIKI COOKIE